ROSI写真口罩系列KZ7436PROSI写真

ROSI写真口罩系列KZ7436PROSI写真

王好古加法∶失音,加诃子;声不出,加半夏;此手太阴、少阴药也。又曰∶上则为乳汁,下则为月水,故知乳汁即血也,用以点目,岂有不相宜者哉。

小柴胡在经主气,在脏主血,故更能入血室。治脾胃者,补其虚、除其湿、行其滞、调其气而已。

有与证相符者,有与证不相符者,必参验之,而后可施治者也,察脉辨证,而方立焉。上医治未病,方无尚也,垂经论焉。

为末,酒化胶为丸。若由饮食劳倦伤脾而致肉极者,宜大补气血以充之。

再加郁李仁,入姜汁服,名白茯苓汤∶治水肿。按∶五水脉浮恶风,骨节疼痛,名风水;脉浮肿,按之没指,其腹如鼓,不恶风,不渴,名皮水,当发其汗。

脾中有湿则生痰,病不由于脾,故无痰;肺中有火则咳,病本于肺,火盛则津枯,故干咳。中、下二焦之阳不得宣发,则乖隔而腹痛,而吐泻,而霍乱也。

Leave a Reply