ai换脸www在线观看视频

ai换脸www在线观看视频

盖缘此症为湿热郁蒸,故有汗而烦热不解。生从乎阳,阳不宜消也;死从乎阴,阴不宜长也。

去反盛者,非强盛之谓。 子前为阴中之阴,子后为阴中之阳也,故以一日分为四时,则子,午当二至之中,卯、酉当二分之合,日出为春,日中为夏,日入为秋,夜半为冬也。

然则酒悖之为害也,所关于寿夭非细,其可不知节乎?盖因其切要者为言也。

古方二母各一两,加巴霜十粒,姜三片,临卧白汤嚼服。阴虚则无气,以精能化气也。

天圆地方,人头圆足方以应之。病伤脏气,必败真阴,察其本,即可知危在何日,故“别于阴者,知死生之期”。

黄连黄芩黄柏栀子各等分此治实邪实火、表里俱盛之剂。惟足废不能行,尚当加壮筋利节之药。

Leave a Reply